BitCoins

0

BitCoins hija sistema ta’ kreditu fejn persuna tista toffri servizzi jew tinnegozja direttament minghajr htiega ta’ intermedjarju.  Peress li BitCoins mhux munita, it-transazzjonijiet mhux ikkontrollati minn ligijiet finanzjarji, pero kull persuna hija suggetta li kull qliegh li jsir jigi dikkjarat a fini ta’ taxxa. Biex tuza BitCoins persuna ghandha bzonn kont sigur fuq il-kompjuter personali, jew inkella naqra iktar riskjuz on-line.  Dan l-artiklu qed jaghti ezempju b’kont miftugh go Wallet.

Il-wallet jista jixxebbah ma servizz bankarju, pero hawn mhux qed nitkellmu fuq flus.  BitCoins huma forma ta’ kreditu li jistaw jintuzaw biex jinxtraw servizzi, jinghataw donazzjonijiet jew sahansitra jigi nnegozzjat. Ghalhekk il-valur ta’ BitCoin hija volatili. Wallet jista jkollu numru ta’ kontijiet, identifikati minn indirizz, e.g. 135T6hKGMXEF2AfsT6Ev263pmWPkfapvLo u huwa necessarju biex jinghataw is-servizzi u biex tippartecipa fis-sistema tal-BitCoins.

 

Source: http://www.rabatmalta.com/?page_id=13455

%d bloggers like this: